سخت افزار
در این دستگاه با سنسورهای گوناگون سیگنال‌های مختلفی اندازه‌گیری می‌شود. از جملـه هـدایـت الكتـریكـی پـوسـت، ضربان قلب، میزان تحرك فرد، تنفس و پتانسیل الكتـریكـی پـوست. این سنسورها در اندازه‌های كوچك طراحی شده‌اند و با بخش مركزی دستگاه، ارتباط بدون سیم از طریق موج‌های بلوتوث برقرار می‌كنند. به علت حذف سیم‌های رابط، كاربر آزادی حركت بیشتری دارد و راحت ‌تر است.نرم افزار
امكان نمایش یك یا تعدادی از سیگنال‌ها به صورت زمان حقیقی وجود دارد. نمایش خام سیگنا‌ل ها می تواند روشنگر این نكته باشد كه كدام یك از سیگنال‌های حیاتی فرد متقابل برای فرایند بیوفیدبك حساس‌تر و مناسب‌تر است.آموزش مقدار آستانه 
در این بخش، یكی از سیگنال‌های حیاتی انتخاب می‌شود و مقدار آن به همراه یك مقدار آستانه‌ای كه فرد متخصص تعیین می‌كند بر روی یك تصویر پیش زمینه نمایش داده ‌می‌شود. هدف دست یافتن به این مقدار آستانه در طول چند دوره تعلیم است. با گـذشـت زمـان و یـادگیری فرد آزمون‌شونده، مقدار آستانه می‌تواند سخت‌گیرانه‌تر انتخاب شود.
نمایش سیگنال EMG
در نرم افزار این دستگاه بخش های متنوعی برای آموزش كاهش استرس به فرد طراحی شده است و به شیوه‌های مختلفی به فرد فیدبك داده می‌شود. در یك نمونه كه برای كودكان مناسب است، یك جورچین برای فرد به نمایش در‌می‌آید و او باید با رفتن به شرایط مطلوب روانی، جورچین را كامل كند.
در یك حالت دیگر، فرد با كنترل درونی خود به بیرون آمدن یك كرم از پیله و تبدیل شده آن به پروانه كمك می‌كند.
همچنین در یك بخش دیگر....