خلاصه
روشهای مونت کارلوی منحصر به فرد وجود ندارند مگر، عباراتی که دسته‌ای از دیدگاه‌های بزرگ و پراستفاده را مطرح می‌کند.هر چند این دیدگاه‌ها گرایش به دنبال کردن الگوی خاصی دارند:

  • تعریف دامنهٔ ورودی‌های ممکن
  • تولید ورودی‌های تصادفی از دامنه، و اجرای یک عملیات قطعی بر روی آنها
  • جمع بندی نتایج حاصل از تک تک محاسبات در نتیجهٔ نهایی

برای مثال مقدار عددπ را می‌توان با روش مونت کارلو به صورت تقریبی به دست آورد.مربعی به مساحت ۱ رسم کنید و سپس دایره‌ای در آن محاط کنید، حال اشیای کوچکی را روی آن پراکنده کنید(مثل دانه‌های برنج یا شن)، اگر اشیا به صورت یکنواخت پراکنده شده باشند آنگاه نسبت اشیای داخل دایره به اشیای داخل مربع تقریبا بایدπ/۴ باشد، که نسبت مساحت دایره به مساحت مربع است. بنابراین اگر ما تعداد اشیای داخل دایره را، ضرب در ۴، وتقسیم بر تعداد اشیای داخل مربع بکنیم، مقدار تقریبی π به دست می‌آید.
توجه داشته باشیم که سه گام اشاره شده در بالا در این مثال همانطور که می‌بینیم اجرا شده‌است.